--
top of page
Snímek obrazovky 2015-03-19 v 18.27.53.p

místa vzdělávání, rozvoje a radosti 

Všeobecné obchodní podmínky, podmínky užití a GDPR

 

Happy Point mateřská škola s.r.o.

Informace sloužící k objednání / užívání služby ONLAJNIČKA na webových stránkách www.happypoint.cz a informace o zpracování osobních údajů.

 

 

1.    Úvodní ustanovení

 

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky”) upravují práva a povinnosti v souvislosti s užíváním služeb prostřednictvím elektronických prostředků, poskytovaných společností Happy Point mateřská škola s.r.o., Na rovině 106/5, Praha – Křeslice 10400, IČ: 04101600, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 238676 (dále jen „Provozovatel“), na straně jedné a osobami užívající webové stránky a služby (dále jen „Uživatel”) na straně druhé.

 

1.2 Provozovatel mimo jiné provozuje internetové stránky www.happypoint.cz, na kterých mimo jiné poskytuje Uživatelům prostřednictvím sítě internet a elektronických prostředků placenou službu spočívající především ve zpřístupňování obsahu podporující vzdělávání, mající podpůrný, informativní a zábavný charakter (dále jen “Služba”).

 

1.3 Uživatel je povinen dodržovat ustanovené Podmínky. V případě porušení Podmínek či příslušných právních předpisů je Provozovatel oprávněn uplatnit veškerá opatření obsažená v Podmínkách či v příslušných právních předpisech.

 

1.4 Znění Podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2.    Uživatelský účet

 

2.1 Na základě registrace Uživatele provedené na webové stránce skrze pokyny registračního formuláře může Uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Uživatel spravovat své Členství. Po zvolení placeného plánu Uživatelem může Uživatel skrze postup objednávky své Členství učinit aktivním a získat tak přístup pro Službu.

 

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání Služby je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Uživatelem v uživatelském účtu a při objednávání Služby jsou Provozovatelem považovány za správné.

 

2.3 Uživatel prohlašuje, že je osobou vě věku 18 let a starší.

 

2.4 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 

2.5 Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

2.6 Provozovatel může zrušit uživatelský účet Uživatele, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle již nevyužívá, či v případě, kdy Uživatel poruší své povinnosti včetně obchodních podmínek. Služba je nenároková a Provozovatel si vyhrazuje právo např. v případě pochybností ohledně správného užívání Služby aktivní Členství Uživateli ukončit a zrušit uživatelský učet Uživatele.

 

2.7 Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3.    Členství, Služba Onlajnička

 

3.1 Členství Uživatele vzniká řádným objednáním Služby Uživatelem. Členství je placené, avšak Provozovatel nabízí prvních 14 dnů Členství na zkoušku zdarma pro Uživatele. Uživatel může před vypršením této lhůty své Členství bezplatně zrušit. Po vypršení výše uvedené lhůty je následně účtován ujednaný poplatek za Členství na následující fakturační období.

 

3.2 Členství Uživatele ve Službě je platné do jeho zrušení. Zrušit Členství může Uživatel skrze rozhraní Uživatelského účtu. Platným Členstvím k datu fakturace, dává Uživatel oprávnění Provozovateli naúčtovat poplatek za členství za další fakturační období na vrub zvolené platební metody.

 

3.3 K řádnému užití Služby musí mít Uživatel přístup k internetu a k webovým stránkám www.happypoint.cz. skrze technologicky vhodné zařízení.

 

3.4 Obsah Služby je poskytován výhradně v rámci uživatelského účtu a v rámci Členství výhradně Uživateli. Uživatel je povinen jej použít pouze k osobnímu užití. Uživatel nesmí použít Obsah ke komerčnímu užití a nesmí Obsah šířit třetím osobám vyjma užití a sdílení obsahu Služby s osobami ve stejné domácnosti dle výše uvedeného rozsahu. V případě užití a sdílení Obsahu Služby Uživatelem nezletilým osobám se Uživatel zavazuje poskytnout jim dohled dospělého. Veškeré užití a sdílení Obsahu Služby je na vlastní odpovědnost Uživatele a osob Službu užívající. Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu způsobenou Užitím a sdílením Obsahu Služby. Obsah Služby je pouze Obsahem podpůrného charakteru pro vlastní potřeby Uživatele a nejedná se o návod a ani o jakoukoliv formu nabádání jak Obsah užít.

 

3.5 Členství může Uživatel kdykoliv zrušit v uživatelském účtu (Předplatné – Zrušit předplatné). Členství zrušením zaniká. 

 

3.6 Členství zaniká na základě jeho zrušení Uživatelem či neuhrazením Služby Uživatelem nebo na základě zrušení Provozovatelem v rámci těchto Podmínek.

 

3.7 Uživatel bere na vědomí, že Služba a její Obsah nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4.    Platby a ceny

 

4.1 Kupní cenu za objednanou Službu, je možno hradit pouze kreditní a debetní kartou (Mastercard nebo Visa), a to okamžitě v průběhu objednávky zadáním údajů kreditní/debetní karty. Z kreditní/debetní karty bude stržena skutečná fakturovaná částka po odečtení případných slev, kuponů apod.

 

4.2 U některých platebních metod si může vydavatel účtovat poplatky, například poplatek za zahraniční transakci nebo jiný poplatek související se zpracováním vaší platební metody. Místní daně se mohou lišit podle použité platební metody. Podrobnosti vám poskytne váš poskytovatel platební metody.

 

4.3 V případě kdy platba nebude úspěšně vyrovnána kvůli vypršení platnosti, nedostatečnému zůstatku nebo z jiného důvodu může dojít ke zrušení Členství nebo Provozovatel může pozastavit přístup ke Službě.

 

4.4 Cena je uvedena za jedno Fakturační období. Fakturačním období je jeden kalendářní měsíc.

 

4.5 Platby jsou nevratné. Peníze za částečně vyčerpaná období či nevyužitý obsah Provozovatel nevrací.

 

4.6 Ceny Služby mohou být Provozovatelem aktualizovány a aktuální ceny jsou uvedeny na webových stránkách Provozovatele. Ceny jsou uvedeny v CZK. Při závazné objednávce Služby Uživatelem platí aktuální cena v době odeslání závazné objednávky. V případě změny Ceny za službu v průběhu aktivního Členství se cena pro aktivního Uživatele mění až od přespříštího fakturačního období. Uživatel má tak vždy minimálně jeden kalendářní měsíc, na to se s touto informací seznámit a v případě kdy neakceptuje tuto změnu může své členství před platností změny ve výše uvedené lhůtě zrušit.

 

5.    Ochrana osobních údajů

 

5.1 Informace, které Uživatel poskytne prostřednictvím registračního formuláře slouží výlučně pro potřebu poskytnutí konkrétní Služby a její evidence. Uživatel registrací souhlasí se zasílám marketingových sdělení od Provozovatele. Uživatel má právo kdykoliv svůj souhlas se zasíláním marketingových sdělení od Provozovatele odvolat. Informace mohou být poskytnuty třetím osobám pouze pro účely spojené s poskytnutím Služby a vyřízením objednávky Služby. Informace nebudou poskytovány třetím osobám pro jejich marketingové účely.

 

6.    Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 

6.1 Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se Službami nebo Provozovatelem na elektronickou adresu Uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatelem na elektronickou adresu Uživatele.

 

6.2 Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je Službu na webové stránce možné poskytovat a závazky Provozovatele plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Uživatele, může Uživatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

7.    Ochrana autorských práv

7.1 Obsah stránky www.happypoint.cz podlého autorskému právu. Jakékoliv používání obsahu nebo jeho části mimo způsoby užití uvedené v těchto Podmínkách je možné jen s písemným souhlasem Provozovatele.

8.    Závěrečná ustanovení, informace o prodávajícím

 

8.1 Internetové stránky www.happypoint.cz a Službu ONLAJNIČKA jsou provozovány společností Happy Point mateřská škola s.r.o., Na rovině 106/5, Praha – Křeslice 10400, IČ: 04101600, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 238676.

 

8.2 V případě potřeby pro komunikaci s Provozovatelem slouží e-mailovou adresa: onlajnicka@happypoint.cz

 

 

Platnost Všeobecných obchodních podmínek od 1.1.2022

bottom of page